KUP NOWEGO FORDA I WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ!

"KUP FORDA, WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ!"

-

17.03.2018

OFICJALNE WRĘCZENIE NAGRODY GŁÓWNEJ ZWYCIĘZCOM

-

07.03.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Prezentujemy poniżej zwycięskie fotografie, nadesłane na konkurs "Kup Forda, Wygraj Wakacje Marzeń". Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu można znaleźć w pliku PDF (pobierz).

-

NAGRODA GŁÓWNA: VOUCHER NA WAKACJE O WARTOŚCI 5 000 PLN

DO WYKORZYSTANIA W BIURZE PODRÓŻY TOP W GORZOWIE WLKP.

-

NAGRODA 2 - VOUCHER O WARTOŚCI 1 000 PLN DO WYKORZYSTANIA

NA ZAKUP WYCIECZKI W BIURZE PODRÓŻY TOP W GORZOWIE WLKP.

-

NAGRODA 3 - VOUCHER NA KWOTĘ 1 000 PLN

DO WYKORZYSTANIA NA ZAKUP AKCESORIÓW MARKI FORD W SALONIE FORD GEZET W GORZOWIE WLKP.

-

Czy masz już wybrane miejsce na urlop? A może miejsce Twojej wymarzonej podróży od dawna czeka już tylko na Twój przyjazd?

Zapraszamy do naszego salonu Ford, gdzie spełniamy nie tylko motoryzacyjne marzenia!

-

Salon Ford Grupy Gezet w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Biurem Podróży TOP przygotował konkurs,

w którym Nagrodą Główną jest Voucher na kwotę 5 000 PLN!

Voucher zrealizujesz na wybrane przez siebie wakacje marzeń!

-

Dodatkowo do wygrania jest:

1. Voucher o wartości 1 000,00 PLN do wykorzystania na zakup akcesoriów samochodowych marki Ford w naszym salonie w Gorzowie Wlkp.

2. Voucher o wartości 1 000,00 PLN do wykorzystania na zakup wycieczki w Biurze Podróży TOP w Gorzowie Wlkp.

-

SAM WYBIERZ KIERUNEK PODRÓŻY!

-

Jak wygrać?

1. Kup i odbierz z salonu nowego Forda w okresie od 01.12.2017 do 28.02.2018

2. Wypełnij zgłoszenie konkursowe

3. Zrób i wyślij na adres wakacjemarzen@gezet.pl zdjęcie ze swoim nowym Fordem

4. Weź udział w konkursie!

-

Odwiedź nasz salon!

FORD GEZET
Gorzów Wlkp., ul. Kasprzaka 1b

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

☎ Michał Lutostański tel. 601 542 670
☎ Kamil Jagóra tel. 601 867 100
☎ Marcin Bartkowiak tel. 667 662 141

-

POSZUKUJESZ INSPIRACJI NA WAKACJE MARZEŃ?

Biuro Podróży TOP oferuje wyjazdy w praktycznie każdy zakątek świata. Wybór miejsca docelowego zależy tylko od Twojej wyobraźni.

Zobacz nasze propozycje:

-

Organizatorzy konkursu:

Ford Gezet TOP Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 1b ul. Mostowa 13/2
66-400 Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7289000, 95 7289004

-

REGULAMIN KONKURSU „KUP FORDA i WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KUP FORDA i WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ” i zwany jest dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest DG Gezet Sp. z o.o. S.K z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kasprzaka 1 66-400 Gorzów Wlkp. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000427105, NIP 5993163275, REGON 081055771 oraz Biuro Podróży TOP, ul. Mostowa 13/2 w Gorzowie Wlkp.
3. Fundatorem Nagród jest Organizator.
4. Konkurs ma zasięg wyłącznie ogólnopolski.
5. Dla potrzeb konkursu w celu organizacji i czuwania nad prawidłowym przebiegiem konkursu powołuje się Komisję Konkursową składającą się z pracowników Organizatora.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Komisja Konkursowa.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne i prawne, które dokonają zakupu dowolnego modelu marki Ford w terminie 01.12.2017-28.02.2018, w Salonie Sprzedaży Forda w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kasprzaka 1.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są chronione w pełni zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich poniższych warunków:
a) Zakupu samochodu marki Ford w Salonie Sprzedaży Grupy Gezet w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kasprzaka 1 w Gorzowie Wlkp, w terminie 01.12.2017-28.02.2018.
b) wykonaniu fotografii pt: „Ja i mój nowy Ford”, na zdjęciu powinien znajdować się samochód zakupiony w Salonie Ford Gezet, w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kasprzaka 1 w okresie 01.12.2017-28.02.2018 r. oraz jej przesłaniu na adres: wakacjemarzen@gezet.pl
c) wyrażeniu zgody na udział w Konkursie poprzez wypełnienie Zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 1) i przesłanie wraz ze zdjęciem na adres: wakacjemarzen@gezet.pl
4. Każdy uczestnik, w trakcie trwania całego Konkursu, może zgłosić tylko jedno zdjęcie, w odniesieniu do jednego zakupionego samochodu marki Ford.
5. Zdjęcia powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
6. Uczestnicy, którzy, w ocenie Komisji, zgłosili do Konkursu najlepsze zdjęcie otrzymają nagrody określone w § 3 pkt. 1
7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej: telefonicznie i pocztą elektroniczną w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail, który został podany w Formularzu zgłoszenia udziału w Konkursie, stanowiącym Załącznik nr 1 Regulaminu.
8. Zdjęcia uczestników Konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.gezet.pl, www.topurlop.pl, a także na serwisie społecznościowym Facebook (Grupa Gezet, TOP Biuro Podróży).
9. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony o wygranej Zdobywca powinien potwierdzić to telefonicznie lub odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres e-mail: wakacjemarzen@gezet.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia lub stawić się osobiście w siedzibie Organizatora. W przypadku braku odpowiedzi na powiadomienie Organizatora o zwycięstwie w terminie wskazanym powyżej, przyjmuje się, iż Zdobywa rezygnuje z wygranej i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora z tytułu wygnanej w konkursie.
10. W przypadku rezygnacji z wygranej bądź niedopełnienia warunków wskazanych w pkt. 9 uprawnienie do nagrody nabywa kolejna osoba wybrana przez Komisję konkursową.
11. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w siedzibie Organizatora, na podstawie protokołu przekazania nagrody (załącznik nr 2)
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Główna Nagroda: VOUCHER na wakacje, o wartości 5 000,00 zł przeznaczony do realizacji w okresie 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników.
b) VOUCHER o wartości 1 000,00 zł do wykorzystania na zakup akcesoriów samochodowych marki Ford w Salonie Sprzedaży w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kasprzaka 1
c) VOUCHER o wartości 1 000,00 zł do wykorzystania na zakup wycieczki w Biurze Podróży TOP w Gorzowie Wlkp.
2. Wskazane wartości nagród są kwotami brutto.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Zdobywca może zrzec się Nagrody. W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia przez Uczestnika jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku
Nagroda, decyzją Komisji Konkursowej, zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi spełniającemu warunki Konkursu.
6. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
7. Zwycięscy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne, które nie będą wydawane i zostaną przeznaczone na pokrycie podatku od nagród określonych przepisami prawa.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakończenie konkursu nastąpi z końcem dnia 28.02.2018.
2. Wybór Laureatów odbędzie się 05.03.2018 roku.
3. Najpóźniej do 08.03.2018 zostaną ogłoszone wyniki konkursu: na stronie internetowej www.gezet.pl, www.topurlop.pl, a także na serwisie społecznościowym Facebook (Grupa Gezet, TOP Biuro Podróży).
4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.gezet.pl; www.topurlop.pl oraz w jego siedzibie.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronach internetowych www.gezet.pl, www.topurlop.pl
6. Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jego podpis i numer telefonu, jak również opis podstaw reklamacji.
7. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę nadania przesyłki u operatora publicznego.
8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. W wyniku wyczerpania środków reklamacji, reklamującemu nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisu społecznościowego Facebook, a także za działanie poczty e-mail oraz działanie operatora pocztowego. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników dotyczące działania wymienionych podmiotów nie mogą być przedmiotem reklamacji i nie będą rozstrzygane przez Organizatora.
10. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook ani z nim związany. W związku z tym serwis społecznościowy Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem wobec każdego z uczestników.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie Załącznik nr 1.
Imię i nazwisko:
Adres:
Adres email:
Nr telefonu:
Data faktury zakupu samochodu:
Model:
Nr rejestracyjny:
Nr VIN:
1. Akceptuję treść regulaminu Konkursu: „KUP FORDA i WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ”
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez administratora DG Gezet Sp. z o.o. S.K. ul. Kasprzaka 1; 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Biuro Podróży TOP, ul. Mostowa 13/2 w Gorzowie Wlkp. w celu przeprowadzenia Konkursu: „KUP FORDA i WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ”. Oświadczam, że dane zostały przeze mnie podane dobrowolnie i że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronach internetowych: www.gezet.pl, www.topurlop.pl oraz serwisie społecznościowym Facebook (Grupa Gezet, TOP Biuro Podróży) zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie zostaną zamieszczone na wskazanych wyżej stronach. Jednocześnie zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora Konkursu, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu.
Data:
Miejscowość:
Podpis:

Protokół odbioru nagrody. Załącznik nr 2
Przekazujący: - Organizator Konkursu
Przyjmujący: - Zwycięzca w Konkursie „KUP FORDA i WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ”, zamieszkały/a przy ulicy,
kod pocztowy , miejscowość, legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer): PESEL:
Niniejszym w dniu dokonano przekazania — (o wartości brutto zł) .będącego wygraną pierwszą/ drugą/ trzecią w konkursie „KUP FORDA i WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ” organizowanego przez DG Gezet Sp. z o.o. S.K. ul. Kasprzaka 1; 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Biuro Podróży TOP, ul. Mostowa 13/2 w Gorzowie Wlkp.
Dane podatnika:
Imię i nazwisko:
Adres:
Urząd Skarbowy:
NIP:
Przekazujący :
Przyjmujący:

Czytaj więcej o marce Ford

Przygotowanie auta do zimy - Promocja serwisowa Forda
Przygotowanie auta do zimy - Promocja serwisowa Forda

FORD | Wymiana opon na zimowe to ważny, ale nie jedyny element w przygotowaniach samochodu do sezonu zimowego. Dbałość o bezpieczeństwo oznacza również wykonanie przeglądu, kontrolę układów i podzespołów oraz usunięcie ewentualnych usterek.

Ford Mustang Mach-E z przebiegiem ponad 125 000 km
Ford Mustang Mach-E z przebiegiem ponad 125 000 km

FORD | Ford Mustang Mach-E udowadnia, że elektryczność i wytrzymałość mogą doskonale współistnieć. Mogą się pod tym podpisać kolejne firmy, które użytkują samochód od dłuższego czasu i przejechały nim już ponad 125 tysięcy kilometrów.

„Ja się boję w życiu trzech rzeczy”. Karolina Gorczyca – AutentycznE rozmowy w E-Transicie
„Ja się boję w życiu trzech rzeczy”. Karolina Gorczyca – AutentycznE rozmowy w E-Transicie

FORD | W najnowszym odcinku z cyklu „AutentycznE rozmowy w E-Transicie” gościem Beaty Sadowskiej jest Karolina Gorczyca – jedna z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia, miłośniczka sportów oraz mama. Całą rozmowę można obejrzeć na kanale YouTube Ford Polska.

Najnowsze oferty

Ford Mustang Mach-E RWD 269KM 75kWh
 • Model: Mustang Mach-E
 • Typ nadwozia: SUV
 • Przebieg: 10 km
 • Skrzynia biegów: Automatyczna
 • Rodzaj paliwa: Elektryczny
 • Rok produkcji: 2023
Ford Kuga St-Line X 2.5PHEV 225 KM eCVT
 • Model: Kuga
 • Typ nadwozia: SUV
 • Przebieg: 5 km
 • Skrzynia biegów: Automatyczna
 • Rodzaj paliwa: Hybryda
 • Rok produkcji: 2023
Ford Kuga St-Line X 2.5PHEV 225 KM eCVT
 • Model: Kuga
 • Typ nadwozia: SUV
 • Przebieg: 5 km
 • Skrzynia biegów: Automatyczna
 • Rodzaj paliwa: Hybryda
 • Rok produkcji: 2023

Odwiedź nasze salony