Polityka prywatności


Regulamin korzystania z serwisu obowiązujący od dnia 30.01.2023 roku.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SERWISU INFORMACYJNEGO
GEZET SP. Z O.O.

Serwis informacyjny (dalej jako Serwis) na portalu www.gezet.pl jest udostępniany nieodpłatnie przez Gezet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147647, z siedzibą przy ul. Kasprzaka 1, zwaną w dalszej części „Wydawcą”.

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu , założeniem konta użytkownika, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

1. Korzystanie z konta na portalu www.gezet.pl jest nieodpłatne.
2. Celem Serwisu jest zapewnienie użytkownikowi dostępu do informacji o:
a. produktach, w tym modelach samochodów, motocykli i innych pojazdów, wersjach wyposażania, cenach, promocjach, danych technicznych, znajdujących się w ofercie spółek z Grupy Gezet,
b. informacji o usługach serwisowych oferowanych przez spółki z Grupy Gezet 
c. informacji o produktach finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych nabywcom pojazdów, których sprzedaż prowadzą spółki z Grupy Gezet,
d. informacji o głównych zasadach gwarancji pojazdów objętych ofertą spółek z Grupy Gezet,
e. informacji o dostępnych akcesoriach do pojazdów, pojazdach oraz usługach oferowanych przez spółki z Grupy Gezet, które nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów        Kodeksu Cywilnego i mają walor wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wydawcy.
3. Za pomocą Serwisu użytkownik uzyskuje również możliwość nawiązania kontaktu z wybraną przez użytkownika spółką z Grupy Gezet celem otrzymania oferty na wybrany produkt lub usługę, w tym również w celu ustalenia czasu i miejsca odbycia przez użytkownika jazdy testowej (próbnej) dostępnym pojazem wybranej marki lub otrzymania broszury reklamowej (katalogu/folderu) z wykorzystaniem unikalnego linku wygenerowanego na skutek zapytania Usługobiorcy i przesłanego mu na Adres Poczty Elektronicznej.
4. Użytkownik, podając dane do rejestracji konta użytkownika, jest zobowiązany do podania danych prawdziwych.
5. Wydawca w przypadku stwierdzenia, iż podane dane są danymi fałszywymi jest upoważniony do usunięcia konta.
6. Użytkownik ma prawo zlikwidować zarejestrowane konto w każdym czasie.
7. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu wymagane, co najmniej są:
a. komputer klasy PC lub inny równoważny,
b. połączenie z publiczną siecią teleinformatyczną,
c. zainstalowane odpowiednie oprogramowania, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych powiązanych w publicznej sieci teleinformatycznej przez usługę WWW, w szczególności: MSIE od wersji 8, Mozilla Firefox od wersji 12.X, Safari od wersji 5.X, Opera od wersji 12.X, Google Chrome od wersji 17.X z włączoną obsługą javascript - odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego od wskazanej powyżej, może prowadzić do braku możliwości lub ograniczenia możliwości korzystania z Serwisu.
8. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi lub niepełne skorzystanie z Usługi.
9. Użytkownik nie może, bez zgody Wydawcy ingerować w jakikolwiek sposób w treści zawarte w Serwisie.
10. Korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika własnych danych osobowych umożliwiających nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą poza Serwisem, to jest podania następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu e-mail i/lub numeru telefonu kontaktowego
11. Informacje na temat ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu znajdują się w zakładce: Klauzula informacyjna RODO,
12. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O ile użytkownik nie zaakceptuje zmiany, Wydawca ma prawo do usunięcia konta Użytkownika.

Gezet Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1, 66-400 Gorzów WielkopolskiSąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000147647, NIP 599 27 90 219Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 500,00 PLN